top of page
สมาคมว่าวไทย จุฬา ปักเป้า.jpg

ความเป็นมาสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า

ก่อน​เป็นสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า มีการก่อตั้ง "สมาคมกีฬาสยาม" เนื่องด้วยมีการจัดการแข่งขัน "กีฬาว่าวพนัน"  รวมถึงจัดการแข่งขันหมากรุกไทย และตะกร้อ เป็นต้น

 

ภายหลังจากในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ ๖ และการนำว่าวเข้ามาแข่งขัน ก็มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ การเล่นกีฬาว่าวพนันจึงได้ชะงักไประยะหนึ่ง  

จากนั้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ นักเล่นกีฬาว่าวพนันซึ่งมีจำนวน ๔-๕ คน เห็นว่ากีฬาสยามหลักๆ ที่เคยเล่นกันอยู่ คือ ว่าวพนัน หมากรุกไทย และตะกร้อ เป็นกีฬาที่แสดงถึง ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ หากไม่มีการจัดแข่งขันหรืออนุรักษ์ไว้ อาจเสื่อมความนิยม และหายไปในที่สุด จึงร่วมก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้น เรียกชื่อว่า "สมาคมกีฬาสยาม" โดยมีวัตถุประสงค์ทำนุบำรุง และส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของไทยประเภทต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป คณะกรรมการชุดแรกที่เป็นผู้ก่อตั้งสมาคม ได้แก่

๑. พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) นายกสมาคมและนายสนาม

๒. นายยิ้ม ศรีหงษ์ กรรมการ

๓. หลวงบรรณสารประสิทธิ์ กรรมการ

๔. หลวงมงคลแมน (สังข์ บูรณศิริ) กรรมการและเหรัญญิก

๕. นายชื่น กรรมการและปฏิคม

๖. นายสงัด พลายานนท์ กรรมการ

จากนั้น คณะกรรมการมีการประชุมเกี่ยวกับการร่างระเบียบของสมาคมฯ และปรับปรุงกฎกติกาต่างๆ ขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งขออนุญาตจากกรมสุขาภิบาล ใช้สนามหลวงเป็นที่แข่งขันว่าว และหมากรุก นับแต่นั้นเป็นต้นมา การแข่งขันกีฬาว่าวพนันจึงเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง ที่สนามหลวง โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาว่าวพนัน จุฬา-ปักเป้า ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ของทุกปี

พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาสยาม และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่นว่าวปักเป้า ที่หาคู่ต่อสู้ได้ยาก จนได้รับยกย่องให้เป็น "ครูของการเล่นว่าวไทย" ทั้งยังเป็นผู้แต่งหนังสือ ตำนานว่าวพนัน ตำราผูกว่าว วิธีชักว่าว และการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศ ซึ่งถือเป็นตำราว่าวเล่มเดียวในเมืองไทย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๒ สมาคมกีฬาสยามได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมกีฬาไทย" และใน พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณรับสมาคมกีฬาไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า

สมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นสมาคมในกำกับของสมาคมกีฬาไทย แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาภายในกับกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย  ในปี พ.ศ 2560 พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ท่านที่ 2 และปี พ.ศ 2563 พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมสมัยที่ 2 วาระ 4 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ 2563 - พ.ศ 2567 โดยยังคงมุ่งส่งเสริม สืบสาน สนับสนุน พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมการเล่นว่าวไทยต่อไป ให้คงอยู่ถึงลูกหลาน

ทั้งนี้ สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์กีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้าไว้ เนื่องจากเป็นว่าวเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา รวมทั้งจัดกิจกรรมการสอนทำว่าว เผยแพร่โดยจัดกิจกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้รู้จักการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้า ชึ่งเป็นว่าวเอกลักษณ์ของการบังคับต่อสู้ รวมถึงเสนอการแสดงการสาธิตแข่งขันว่า

วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์กีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้าไว้เพราะเป็นว่าวเอกลักษณ์ของชาติไทย  โดยมีแผนงานมีดังนี้

๑.  เผยแพร่โดยจัดกิจกรรมตามร.ร.ต่างๆตามที่ได้ทาบทามไว้แต่ละแห่งโดยจัดกิจกรรมการสอนทำว่าวโดยทำว่าวเล็กก่อนตั้งแต่การทำในขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

๒.  ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้รู้จักคุณค่าของการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าชึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นว่าวเอกลักษณ์ของการบังคับต่อสู้

๓.  เสนอการแสดงการสาธิตแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าประกอบเพลงหน้าพาทย์ย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ ๕ซึ่งปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมของการแสดงแบบนี้กำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของไทย

bottom of page