top of page
IMG_0893_edited.jpg

สมัครสมาชิก

ระเบียบการรับสมัครสโมสรสมาชิกของ สมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า แห่งประเทศไทย

 

หน้าที่ของสโมสรสมาชิกต่อสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า แห่งประเทศไทย

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งระเบียบการหรือมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย

2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้าแห่งประเทศไทย

3. สมาชิก ต้องชำระค่าบำรุงสมาคสมาชิกประจำปีของปีถัดไปล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

4. สมาชิกจะพ้นสภาพ หากไม่ชำระค่าบำรุงตามเวลาที่กำหนดทั้งนี้สมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า แห่งประเทศไทย จะแจ้งเตือนโดยขยายเวลาให้อีกเป็นเวลาไม่เกิน 20 วันหลังจากนั้นจะตัดสิทธิ์ให้พ้นสภาพสมาชิกทันทีหากไม่ได้รับการติดต่อใดๆ

 

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า แห่งประเทศไทย

1. กดสมัครจากลิ้งค์ แบบฟอร์ม ด้านบน

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นสมาชิก

3. กดส่ง

4. ชำระค่าขึ้นทะเบียนสโมสรสมาชิก แรกเข้า สมัครสมาชิกใหม่เป็นเงิน 100 บาทและค่าบำรุงสมาชิก ปีละ 100 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

5. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี สำหรับปีแรกเข้าตั้งแต่วันที่สมัคร - 31 ธันวาคมของปีนั้น

 

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระด้วยตนเองที่ สมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า แห่งประเทศไทย ชั้นที่ 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา ชนมพรรษา เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 095-725-5330, E-mail: chula.pakpao8@gmail.com

2. ชำระโอนเงินผ่านบัญชีสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬา-ปักเป้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขา............ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxxxxxxxxx  หรือ E-mail: chula.pakpao8@gmail.com

bottom of page